नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय साखुँ, काठमण्डौं
साखुँ, काठमण्डौं

मुख्य कार्यहरू

 

मालपोत कार्यालयका मुख्य कार्यहरु

मालपोत ऐन,२०३४ को दफा ८ बमोजिम मालपोत कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम लिखतको रजिष्ट्रेशन,नामसारी ,दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने उल्लेख गरेको  छ ।
यस अन्तर्गत हाल मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका कामहरु देहाय बमोजिम छन् ः–

१. लिखत रजिष्ट्रेशन पास गर्ने ।

२. नामसारी गर्ने ।

३. दाखिल खारेज गर्ने ।

४.घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने ।

५.जग्गा र जग्गा धनीको विवरण शंसोधन तथा फोटो टाँस गर्ने 

६.जग्गाको अद्याबधिक तथा हालसाविक गर्ने,

७. घर कायम गर्ने ।

८.सरोकारवाला ब्यक्ति वा संस्थालाई जग्गा धनी पुर्जा,श्रेस्ता र पारित लिखत एवं मिसिलको प्रतिलिपी दिने ।

९.जग्गा प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेका अन्य कामहरु  गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)